Fachowa i kompleksowa pomoc prawna

 

 

AEQUITAS SEQUITUR LEGEM

Zakres usług
 

Radca Prawny Aneta Cwynar, świadczy pomoc prawną w szczególności poprzez:

- udzieanie porad i konsultacji prawnych,

- sporządzanie i analizowanie umów i opinii prawnych,

- opracowywanie pism procesowych,

- udział w negocjacjach,

- występowanie przes sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz urzędami

 

Radca Prawny Aneta Cwynar świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji i jednostek organizacyjnych. Celem udzielanej pomocy jest ochrona prawna interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.

Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Cwynar świadczy pomoc prawną z zakresu:

Prawo cywilne:

 • roszczenia o zapłatę,

 • prawna windykacja należności,

 • sprawy dotyczące własności ( w tym stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności),

 • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego,

 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,

 • roszczenia wynikające z umów,

 • inne sprawy cywilne

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenia nabycia spadku,

 • roszczenia z tytułu zachowku i zapisu testamentowego,

 • stwierdzenie nieważności testamentu,

 • dział spadku

Prawo gospodarcze i handlowe:

 • zakładanie spółek prawa handlowego i stowarzyszeń oraz prowadzenie postępowania rejestrowego przed KRS, w tym składanie wniosków o wpis i zmianę danych podmiotów już wpisanych do KRS,

 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek kapitałowych, osobowych i stowarzyszeń oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy)

 • prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych Klienta (kompleksowa obsługa prawna Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników/ Walnego Zgromadzenia Spółek)

 • przekształcanie i likwidacja spółek,

 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,

 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta, mających na celu dobrowolną i szybką spłatę wierzytelności,

 • opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym,

 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji o obwiązujących przepisach prawa na życzenie Klienta,

 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • sprawy dot. władzy rodzicielskiej,

 • sprawy o kontakty z małoletnimi dziećmi,

 • sprawy o alimenty - inne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę,

 • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,

 • sprawy o przywrócenie do pracy,

 • sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy,

 • sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy,

 • wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy,

 • zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne,

 • zaskarżanie decyzji administracyjnych,

 • reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym

 

Kancelaria zajmuje także dochodzeniem w imieniu swoich Klientów roszczeń związanych z szeroko rozumianą odpowiedzialnością odszkodowawczą, zarówno deliktową jak i kontraktową. W ramach tej działalności reprezentujemy Mocodawców w rozmowach, postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami, procesach o zapłatę przed Sądami powszechnymi.

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych wynikających między innymi z:

 • wypadków, w tym w szczególności komunikacyjnych,

 • śmierci w wypadku osoby bliskiej,

 • błędów medycznych,

 • przestępstw i innych czynów niedozwolonych,

 • umów ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia mienia,

 • niewykonania lub nienależytego wykonania umów,

 • kar umownych.

Zakres dochodzonych roszczeń obejmuje między innymi: odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty, kwoty na pokrycie kosztów leczenia lub pogrzebu.